Website - Blog
Powered by Facebook - Website

Wednesday, September 28, 2022

[1295.22] SYARAT PEMBERI, PENERIMA DAN BARANG YANG DIHIBAH


Suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan. Namun, perlulah diketahui bahawa bukan semua individu LAYAK memberi hibah yang mana terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi jika seseorang itu berniat memberi hibah.
Syaratnya adalah individu tersebut mempunyai milikan penuh dan sah ke atas harta yang hendak dihibahkan, waras, telah mencapai usia baligh, layak dalam menguruskan harta tersebut dan hibah yang hendak dilakukan adalah dengan cara sukarela. Bagi penerima hibah, juga terdapat syarat yang telah digariskan yang mana seseorang penerima tersebut perlulah seorang yang berkelayakan menerima hibah termasuklah yang bukan mukallaf. Bagi kanak-kanak, penjaga atau pemegang amanah perlulah dilantik, penerima hibah mestilah wujud ketika hibah dibuat dan boleh menguasai harta yang dihibahkan (qabd).
Bagi harta hibah pula, harta yang hendak dihibahkan tersebut mestilah harta yang sah disisi syarak, harta tersebut mestilah wujud, harta yang mempunyai nilai dan mestilah di dalam milikan sah pemberi hibah.
Gambar sekadar hiasan
Izatul Nabila
0169647961


 

[1294.22] PERTUDUHAN MENCABUL KEHORMATAN DI BAWAH KANUN KESEKSAAN


Kanun Keseksaan telah memperuntukkan hukuman bagi kesalahan mencabuli kehormatan seseorang yang mana telah dinyatakan di bawah Seksyen 354 dengan jelas bahawa adalah menjadi suatu kesalahan bagi tindakan menggunakan kekerasan jenayah (tanpa kerelaan individu tersebut dengan tujuan hendak menyebabkan dan bertentangan dengan undang-undang dan tindakan tersebut boleh menyebabkan ketakutan, kecederaan dan kegusaran) dengan maksud mencabul, boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh sehingga 10 tahun dan denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman.
Dalam membuktikan pertuduhan yang dikenakan tersebut, beberapa elemen perlulah diberi perhatian iaitu pertama, mesti ada serangan atau penggunaan kekerasan jenayah ke atas seorang wanita, keduanya, serangan atau penggunaan kekerasan jenayah tersebut mestilah telah dilakukan, ketiga, penggunaan kekerasan jenayah adalah dengan niat untuk menacbuli kehormatannya dan terakhir sekali, tindakan tersebut dilakukan dengan pengetahuan bahawa kehormatannya akan dicabuli.
Selain itu, pertuduhan juga boleh dibuktikan dengan berlandaskan kepada keterangan konsisten mangsa dan saksi-saksi (jika ada) dan saksi mesetilah saksi yang boleh dipercayai (credible). Keterangan mangsa semasa di Mahkamah juga haruslah disokong dengan keterangan saksi-saksi yang dibawa.
Gambar sekadar hiasan
Izatul Nabila
0169647961


 

[1293.22] PENDIRIAN MAHKAMAH PERUSAHAAN BAGI AWARD REMEDI BAYARAN GAJI KEBELAKANG (BACKWAGES)


Bagi tujuan kes-kes melibatkan tuntutan Penuntut dan/atau pekerja yang memfailkan tuntutan di Mahkamah Perusahaan terhadap majikan dan/atau Responden, Mahkamah Perusahaan telah menetapkan beberapa panduan bagi tuntutan melibatkan award dan/atau remedi bayaran gaji kebelakang (backwages).
Rujukan perlulah dibuat menurut peruntukan undang-undang khususnya di bawah Perenggan 1, Jadual Kedua, Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dibaca bersama-sama dengan Arahan Amalan No 3 Tahun 2019 yang telah menyatakan dengan jelas bahawa sekiranya Mahkamah memerintahkan award remedi bayaran gaji kebelakang (backwages), maka jumlah award bayaran adalah mesti tidak melebihi 24 bulan.
Selain itu, perlulah diberi perhatian bahawa tuntutan adalah tertakluk kepada sama ada Penuntut dan/atau pekerja tersebut adalah dikira sebagai pekerja tetap atau pekerja kontrak. Kelayakan pihak Yang Menuntut untuk mendapatkan pampasan dalam bentuk gaji kebelakang juga mestilah selaras dengan had berkanun di bawah s 30(6A) Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan faktor-faktor yang dinyatakan dalam Jadual Kedua di dalamnya.
Gambar sekadar hiasan
Izatul Nabila
0169647961


 

[1292.22] PRINSIP PENGHUKUMAN YANG SETIMPAL, MUNASABAH DAN WAJAR


Peranan Mahkamah adalah luas, selain mempertimbangkan keterangan-keterangan yang telah dikemukakan oleh saksi-saksi semasa prosiding, berpandukan kepada dokumen-dokumen yang relevan, Mahkamah juga perlu mematuhi beberapa prinsip dalam menjatuhkan hukuman ke atas tertuduh, bagi memastikan hukuman yang dikenakan ke atas tertuduh tersebut adalah wajar, munasabah dan adil serta pada masa yang sama memastikan hukuman adalah tidak berlebihan (excessive).
Antara pertimbangan yang sering dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah sama ada hukuman akan dijalankan ke atas tertuduh secara serentak atau berasingan, merujuk kepada beberapa pertuduhan yang dikenakan ke atas tertuduh dan jika pertuduhan melibatkan mangsa yang berbeza.
Prinsip penghukuman yang betul adalah dengan menimbangkan sewajarnya mitigasi rayuan hukuman oleh peguambela perayu dan hujahan pemberatan hukuman oleh TPR yang bijaksana, selaras dengan panduan yang diberikan di dalam kes Bachik Abdul Rahman v. Public Prosecutor [2004] 1 MLRA 323. Antara faktor lain yang dipertimbangkan adalah faktor kepentingan awam berbanding dengan kepentingan peribadi tertuduh serta merujuk kepada prinsip-prinsip yang digariskan dalam kes Rex v. Kenneth John Ball [1951] 35 Cr App R 164, berserta fakta-fakta yang khusus dalam suatu-suatu kes tersebut. Jika tertuduh tidak berpuas hati ke atas hukuman diberikan, rayuan boleh difailkan dengan menyatakan alasan kepada hukuman yang dijatuhkan tersebut adalah terlalu berat (manifestly excessive) dan wajar diubah oleh Mahkamah yang mendengar rayuan.
Gambar sekadar hiasan
Izatul Nabila
0169647961


 

[1291.22]PENGESAHAN KANAK-KANAK MELALUI PENGAKUTERIMAAN


Dalam menggunakan pengakuterimaan paterniti untuk mengesahkan anak tidak sah taraf, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk memberikan status kesahan sebagai bapa kandung kanak-kanak berdasarkan seksyen 114 Akta Undang-Undang Keluarga Islam yang menyatakan seperti berikut:-
Jika seseorang lelaki mengaku orang lain, sama ada dengan nyata atau dengan tersirat, sebagai anaknya yang sah, lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu jika syarat-syarat yang berikut dipenuhi, iaitu—
A. tiada seseorang lain disifatkan sebagai bapa anak itu;
B. perbezaan antara umur lelaki itu dengan umur anak itu memunasabahkan pertalian antara mereka sebagai bapa dan anak;
C. jika anak itu telah akil baligh, di mana dia boleh membuat keputusan, anak itu telah mempersetujui tentang dia diakui sebagai anak;
D. lelaki dan ibu anak itu mungkin boleh disatukan dengan sah dalam perkahwinan pada masa pembenihan;
E. pengakuterimaan itu bukannya semata-mata mengakui anak itu sebagai anaknya, tetapi mengakui anak itu sebagai anak sah tarafnya;
F. lelaki itu adalah berkeupayaan membuat kontrak;
G. pengakuterimaan itu dibuat dengan tujuan semata-mata untuk memberi taraf kesahtarafan;
H. pengakuterimaan itu adalah jelas maksudnya dan anak itu adalah diakui sebagai anak kandungnya.
NOTA: GAMBAR SEKADAR HIASAN
OLEH: Maisarah Norkefli


 

[1290.22] INQUES BABY SYIFA

[1289.22] ISU ETIKA YANG SALAH DALAM PERUNDINGAN


Perundingan adalah salah satu cara yang digunapakai oleh pihak-pihak bagi mencapai penyelesaian. Walau bagaimanapun, terdapat isu etika yang perlu dielakkan dalam rundingan. Isu-isunya adalah seperti berikut:-
1. Salah nyata “misrepresentation”;
2. Di mana keputusan rundingan adalah hasil daripada kepuasan pelanggan dan prestasi untuk satu pihak sahaja;
3. Apabila perunding mempunyai sedikit pengetahuan tentang hasil yang mempengaruhi aspek sosial bukan sahaja pihak yang hadir dalam rundingan tetapi juga ahli keluarga, pekerja, pelanggan dan penuntut lain;
4. Apabila perunding menggunakan kemahiran bahasa mereka dengan cara yang tidak betul dan untuk mencapai matlamat mereka di mana di dalam perundingan, bahasa adalah titik penting dalam menyelesaikan satu pertikaian yang timbul;
5. Berbohong di meja rundingan;
6. Menipu, memeras ugut dan merasuah. Perunding menggunakan sebarang cara atau instrumen untuk mencapai matlamatnya.
7. Isu peribadi dan kerahsiaan. Di dalam kes di mana kegagalan untuk mendedahkan penyelesaian mengenai isu-isu awam seperti kesihatan, keselamatan dan kebajikan sosial akan dianggap tidak bermoral.
Penilaian untuk mencapai satu persetujuan yang adil adalah sebahagian daripada etika perundingan. Perunding harus mempertimbangkan sama ada keputusan yang tercapai adalah baik untuk pihak-pihak.
NOTA: GAMBAR SEKADAR HIASAN
OLEH: Maisarah Norkefli


 

Older Post ►