Website - Blog
Powered by Facebook - Website

Monday, May 29, 2023

[1450.23] PEMBELAAN ALIBI


Pembelaan alibi adalah bukti untuk menunjukkan bahawa oleh sebab kehadiran tertuduh di tempat tertentu, pada masa tertentu dia tidak berada di tempat di mana kesalahan didakwa dilakukan pada masa yang berkaitan.
Sebelum pindaan, Seksyen 402A Kanun Tatacara Jenayah mestilah dipatuhi dengan ketat di mana antara yang perlu diberi perhatian adalah notis bertulis perlu diberikan kepada Pendakwaraya sekurang-kurangnya 10 hari sebelum permulaan perbicaraan (commencement of trial), notis mestilah termasuk butiran tempat di mana tertuduh mendakwa berada pada masa kesalahan itu dilakukan serta nama dan alamat saksi yang tertuduh bercadang untuk dipanggil bagi tujuan membuktikan alibinya.
Definisi permulaan perbicaraan (commencement of trial) adalah permulaan perbicaraan sebenar dan bukanlah tarikh tertuduh pertama kali didakwa seperti yang diputuskan di dalam kes PP lwn Wong Kim Leng [1997] 2 MLJ 97. Tujuan seksyen 402A diperkenalkan adalah menurut kes PP lwn Rangapula [1982] 1 MLJ 91, untuk menghalang mana-mana orang daripada mereka-reka bukti alibi, untuk membolehkan polis menjalankan siasatan dan menyoal siasat / memeriksa saksi yang dimaksudkan sebelum tarikh perbicaraan untuk memastikan kesahihan pembelaan tersebut dan untuk membolehkan Pendakwaraya menarik balik pertuduhan.


 

[1449.23] KETERANGAN DALAM UNDANG-UNDANG TIDAK AKAN MENJADI DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI KETERANGAN YANG MENYOKONG (CORROBORATIVE EVIDENCE) MELAINKAN BEBERAPA PRINSIP DIPATUHI


Mahkamah di dalam kes PP lwn Rosman Abdul Wahab [2006] 4 CLJ 615 telah memutuskan bahawa keterangan untuk diambilkira sebagai keterangan sokongan mestilah meliputi keterangan relevan, seterusnya ia boleh diterima Mahkamah. Di dalam kes R lwn Scarrott [1978] QB 1016 di ms 1021, Lord Scarman menyatakan ciri yang paling penting dalam undang-undang keterangan ialah keterangan yang cukup relevan untuk membuktikan atau menafikan fakta dalam isu dan yang tidak dikecualikan oleh mana-mana peraturan undang-undang keterangan boleh diterima.
Selain itu, prinsip yang perlu dipatuhi adalah keterangan yang dipersoalkan mestilah boleh dipercayai (credible) seperti yang diulas oleh Lord Morris di dalam kes Hester yang menyatakan bahawa ‘corroboration’ hanya boleh diberikan (memberi) kepada atau oleh saksi yang sebaliknya boleh dipercayai. Di dalam kes Kilbourne, prinsip yang diputuskan adalah keterangan mestilah bebas di mana Lord Reid menyatakan bahawa berhati-hati dalam melihat dan membezakan keterangan yang nampaknya menyokong benar-benar bebas daripada kenyataan yang diragui. Sekiranya terdapat kemungkinan wujud pakatan sulit (penglibatan) antara pembuat dua kenyataan itu, maka, tidak wajar menerimanya sebagai keterangan menyokong. Prinsip lain adalah keterangan mestilah luaran (external) dan membabitkan (implicate) tertuduh dalam sesuatu perkara yang material. Lord Reading CJ di dalam R lwn Baskerville [1916] 2 KB 658 menyatakan ia mestilah keterangan yang membabitkan (implicate) tertuduh.


 

[1448.23] PENAHANAN SELAMA 24 JAM


Seseorang yang ditangkap boleh berada di dalam penahanan polis untuk siasatan selama 24 jam. Ini merupakan undang-undang seseorang yang ditahan. Ini boleh dilihat di dalam PERKARA 5(4) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN yang memperuntukkan seperti berikut:-
5. Kebebasan diri.
(4) Jika seseorang ditangkap dan tidak dilepaskan, maka orang itu hendaklah tanpa kelengahan yang tidak munasabah, dan walau bagaimanapun dalam tempoh dua puluh empat jam (tidak termasuk masa apa-apa perjalanan yang perlu) dibawa ke hadapan majistret dan orang itu tidak boleh ditahan dalam jagaan selanjutnya tanpa kebenaran majistret itu:
Walaubagaimanapun, jika pegawai polis memerlukan masa yang lebih daripada 24 jam, beliau perlu membawa orang yang ditangkap tersebut di hadapan Majistret. Ini boleh dilihat di dalam SEKSYEN 28 KANUN TATACARA JENAYAH:-
28. Bagaimana tindakan terhadap orang yang telah ditangkap dan tahanan lebih daripada dua puluh empat jam.
(1) Seorang pegawai polis yang menangkap orang tanpa waran hendaklah dengan tidak melengahkannya, dan tertakluk kepada peruntukan-peruntukan yang ada mengenai jaminan atau pelepasan yang terdahulu, membawa atau menghantar orang yang ditangkap itu ke hadapan Majistret.
OLEH: Maisarah Norkefli


 

[1447.23] BILANGAN SAKSI YANG LEBIH BANYAK ATAU KUALITI SEORANG SAKSI?


Seksyen 134 memperuntukkan bahawa tiada bilangan tertentu bagi saksi dikehendaki dalam manamana kes untuk membuktikan sesuatu fakta. Seksyen 134 khususnya menyatakan bahawa tiada bilangan saksi tertentu diperlukan untuk membuktikan sebarang fakta. Hal ini bermakna bahawa keterangan seorang saksi, jika dipercayai, adalah mencukupi untuk membuktikan sebarang fakta. Hal ini sekaligus menjadikan bahawa dalam apa jua keadaan, keterangan seorang saksi, jika dipercayai, adalah mencukupi untuk membuktikan sebarang fakta.
Oleh yang demikian, Mahkamah boleh bertindak atas keterangan seorang saksi, walaupun tidak disokong, atau atas bukti dokumen yang dibuktikan dengan sewajarnya tanpa keterangan sedemikian sama sekali, seperti yang direkodkan di dalam kes Wright lwn. Tatham, 5 C & F 670 dan kes Khaw Cheng Bok lwn Khaw Cheng Poon [1998] 3 MLJ 457.
Seksyen 134 adalah berdasarkan satu ‘maxim’ iaitu “Testes ponderantur, bukan numerantur” yang didefinisikan sebagai bukti untuk ditimbang dan bukan untuk dikira. Turut direkodkan di dalam kes The Wagon [1895] hlm. 156, 159, diputuskan bahawa seorang saksi yang boleh dipercayai mengatasi mana-mana bilangan saksi lain. Hal ini adalah kerana umumnya, Mahkamah lebih mementingkan “kualiti” dan bukannya “kuantiti” bukti.


 

[1446.23] HAK ORANG YANG DITANGKAP


Orang yang ditangkap mempunyai hak seperti berikut iaitu hak untuk diberitahu sebab ditangkap, hak untuk mendapatkan khidmat peguambela dan atau diwakili oleh peguambela, hak untuk akses kepada peguambela, hak untuk berkomunikasi keluarga atau kawan untuk memaklumkan keberadaan beliau. Ini boleh dilihat di dalam SEKSYEN 28A KANUN TATACARA JENAYAH sepertimana berikut:-
28A. Hak orang yang ditangkap.
(1) Seseorang yang ditangkap tanpa waran hendaklah diberitahu alasan penangkapannya dengan segera oleh pegawai polis yang menangkapnya.
(2) sebelum memulakan sebarang pertanyaan atau rakaman mana-mana kenyataan daripada orang yang ditangkap, Pegawai polis tersebut hendaklah memberitahu orang itu bahawa dia boleh:
(a) berkomunikasi atau cuba untuk berkomunikasi, dengan saudara atau kawan untuk memberitahu di mana dia berada; dan
(b) berkomunikasi atau cuba untuk berkomunikasi dan berunding dengan pengamal undang-undang pilihannya.
OLEH: Maisarah Norkefli

[1445.23] KEMALANGAN ATAU SECARA TIDAK SENGAJA MERUPAKAN SATU PEMBELAAN


Orang yang didakwa boleh menggunakan pembelaan kemalangan jika sesuatu kesalahan tersebut dilakukan atas kerana kemalangan atau musibah. Melihat kepada SEKSYEN 80 KANUN KESEKSAAN. Elemen-elemen yang perlu dibuktikan bagi seseorang itu menggunapakai pembelaan kemalangan adalah seperti berikut:-
1) Kesalahan yang dilakukan adalah akibat kemalangan.
2) Perbuatan yang menimbulkan kemalangan itu dilakukan tanpa niat atau pengetahuan jenayah.
3) Perbuatan itu sah di sisi undang-undang dan dilakukan dengan cara yang sah di sisi undang-undang.
4) Perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati.
Melihat kepada kes BASANT SINGH V EMPEROR dimana tertuduh dan rakan-rakannya masuk ke dalam hutan untuk memburu babi hutan. Seekor babi hutan tiba-tiba mengejar mereka dan menyebabkan tertuduh panik dan melepaskan tembakan yang ditujukan kepada babi liar. Walaupun tembakan tersebut terkena kepada rakannya dan rakannya meninggal dunia. Mahkamah memutuskan ianya merupakan kemalangan semata-mata kerana dia tidak mempunyai niat untuk membunuh rakannya.
OLEH: Maisarah Norkefli


 

[1444.23] HUJAHAN TIADA KES TELAH DIBUAT TERHADAP TERTUDUH / SUBMISSION OF NO CASE TO ANSWER


Semasa di akhir kes Pendakwaan, Pembelaan berhak membuat hujahan bahawa tiada kes telah dibuat terhadap tertuduh. Kanun Tatacara Jenayah tidak memperuntukkan dengan jelas berhubung hujahan tiada kes untuk dijawab ini. Namun, adalah menjadi praktis bahawa Mahkamah membenarkannya seperti yang telah diputuskan dan direkodkan di dalam kes Mahinder Singh lwn PP [1941] MLJ 230, PP lwn Parnaby [1953] MLJ 163 dan kes PP lwn Monteiro [1964] MLJ 338.
Selain itu, di dalam kes Ong Khoon Seng [1982] 1 MLJ 351, Mahkamah Tinggi telah membenarkan praktis ini dan antara lain berpendapat "kehilangan peluang untuk mengemukakan tiada kes untuk dijawab adalah satu penyelewengan yang serius dan cukup untuk membenarkan rayuan". Dalam mempertimbangkan hujahan tiada kes untuk dijawab, Mahkamah perlu mempertimbangkan sama ada Pendakwaan telah membuat kes prima facie terhadap tertuduh.
Merujuk pula kepada kes Chong Boo See [1988] 3 MLJ 292, Mahkamah berpandangan bahawa di mana dalam keadaan kes Pendakwaan sangat kuat, maka tiada keperluan untuk mendengar penghujahan tiada kes untuk dijawab (submission of no case to answer).
Izatul Nabila


 

Older Post ►